ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MULDER-MAZDA Zakelijke markt


Gedeponeerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel d.d. 10-7-2020.

Definities

De in deze algemene verkoopvoorwaarden gebruikte, met hoofdletters aanvangende, begrippen zullen de hieronder aangegeven betekenis hebben, tenzij uit de context anders blijkt:

“Afnemer” : de (rechts)persoon of personenvennootschap die een Overeenkomst met Mulder-Mazda aangaat en die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

“Auto” : een personenauto, of bestelauto met een totaalgewicht inclusief laadvermogen van maximaal 3.500 kg;

“Mulder-Mazda”  :de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Autobedrijven Mulder Beheer B.V., en ieder van haar dochtervennootschappen, thans zijnde Autobedrijf Mulder ’t Groene Hart B.V., Autobedrijf Mulder Rotterdam Noord B.V. en Autobedrijf Mulder Rotterdam Zuid B.V., al naar gelang met welke van deze rechtspersoon Afnemer een Overeenkomst sluit;

“Overeenkomst” : elke tussen Mulder-Mazda en enige Afnemer gesloten

overeenkomst met betrekking tot koop, reparatie en onderhoud van een nieuwe of gebruikte Auto, onderdelen en accessoires daaronder mede begrepen, en elke overeenkomst van opdracht  tot het verrichten van diensten, zoals onder andere keuringen en/of inspecties, elke wijziging van dergelijke overeenkomsten of aanvulling daarop, alsmede alle daarmee verband houdende (rechts-)handelingen al dan niet ter voorbereiding of uitvoering daarvan;

“Voorwaarden” : deze algemene verkoopvoorwaarden.

 

Toepasselijkheid van de Voorwaarden

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst en iedere (rechts)handeling van Mulder-Mazda, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze Voorwaarden gelden als integraal onderdeel van iedere Overeenkomst.
 3. Aanvullingen op en wijzigingen van een Overeenkomst en/of deze Voorwaarden zijn pas geldig wanneer zij schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen ondertekend en aan de Overeenkomst zijn gehecht. Ze gelden uitsluitend voor de desbetreffende Overeenkomst.
 4. Indien enige bepaling van een Overeenkomst in strijd is met een bepaling van deze Voorwaarden, zal de bepaling van deze Voorwaarden prevaleren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen dat partijen van de betreffende bepaling van deze Voorwaarden afwijken.
 5. Eventuele afwijkende voorwaarden van Afnemer worden door Mulder-Mazda uitdrukkelijk van de hand gewezen en binden Mulder-Mazda alleen, indien en voor zover zij zich daarmee uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard.
 6. Indien enige bepaling van een gesloten Overeenkomst en/of van deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd mocht komen met enige bepaling van dwingend recht, blijven de Overeenkomst en deze Voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, terwijl voor wat betreft een nietige, nietig verklaarde, dan wel vernietigde bepaling Mulder-Mazda in overleg met Afnemer een nieuwe bepaling zal vaststellen welke de strekking van de nietige, nietig verklaarde, dan wel vernietigde bepaling zoveel mogelijk nabij komt.
 7. Mulder-Mazda is gerechtigd deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De gewijzigde Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten die gesloten worden vanaf het moment dat Mulder-Mazda deze Voorwaarden heeft gedeponeerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 8. In alle gevallen waarin deze voorwaarden schriftelijk staat vermeld wordt daaronder mede begrepen alle berichten die per e-mail, fax of (andere) elektronische weg (zoals onder meer Electronic Data Interchange), op analoge of digitale wijze, zijn verzonden en Mulder-Mazda of Afnemer hebben bereikt.

 

Totstandkoming Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen van Mulder-Mazda waaronder begrepen -zonder daartoe beperkt te zijn- offertes, prijslijsten, brochures e.d., zijn vrijblijvend en voorts herroepelijk, ongeacht of de aanbieding een termijn voor aanvaarding inhoudt.
 2. Een overeenkomst met Afnemer komt slechts tot stand indien deze schriftelijk is aangegaan of door Mulder-Mazda schriftelijk is bevestigd dan wel indien Mulder-Mazda een begin heeft gemaakt met uitvoering van de Overeenkomst. In dit laatste geval wordt de afleveringsbon/factuur geacht de inhoud van de desbetreffende levering juist weer te geven. Afnemer verklaart zich op voorhand akkoord met de inhoud van voornoemde afleveringsbon/factuur.
 3. Heeft een ondergeschikte van Mulder-Mazda geen procuratie, dan zijn door hem of haar gedane mondelinge toezeggingen alleen bindend nadat zij schriftelijk zijn bevestigd door Mulder-Mazda.
 4. Alle Overeenkomsten en de wijzigingen daarvan worden aangegaan onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door de directie van Mulder-Mazda. Deelt de directie van Mulder-Mazda niet binnen twee werkdagen na de bevestiging van de (gewijzigde) Overeenkomst mee dat de (wijziging van de) Overeenkomst niet wordt geaccepteerd, dan wordt deze Overeenkomst geacht te zijn gesloten

 

Prijzen

 1. Indien de Overeenkomst niet uitdrukkelijk anders vermeld, worden Overeenkomsten gesloten tegen de op het moment van sluiten van de Overeenkomst geldende, door Mulder-Mazda gebruikelijk gehanteerde, prijzen en tarieven. In de prijzen en tarieven zijn kortingen en acties reeds verwerkt, tenzij expliciet schriftelijk anders is vermeld.
 2. Alle prijzen en tarieven worden in Euro’s uitgedrukt en zijn gebaseerd op de leveringscondities zoals vermeld in deze Voorwaarden, tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
 3. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting en de kosten van vervoer en/of verzending, verzekering, montagewerkzaamheden, servicewerkzaamheden en keuringswerkzaamheden en andere rijklaarkosten en eventueel door de overheid te heffen rechten of belastingen, welke belastingen, heffingen en kosten ten laste komen van Afnemer, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. De hiervoor bedoelde kosten, heffingen en belastingen zullen, indien door Mulder-Mazda gemaakt, door Mulder-Mazda aan Afnemer afzonderlijk in rekening worden gebracht.
 4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn in de prijzen van materialen, onderdelen en eventuele kosten van derden de werkplaatstarieven niet begrepen.
 5. Mulder-Mazda is gerechtigd de door haar gehanteerde prijzen te allen tijde te wijzigen, met dien verstande dat reeds overeengekomen prijzen slechts gewijzigd kunnen worden indien de kostprijsbepalende factoren waarop de prijzen zijn gebaseerd sinds het sluiten van de Overeenkomst en vóór de aflevering zijn gewijzigd. Onder kostprijsbepalende factoren worden onder meer verstaan inkoopprijzen, arbeidslonen, door de overheid te heffen rechten of belastingen (indien deze bij de prijzen zijn inbegrepen) en wijziging in valutaverhoudingen.

 

Uitvoering, uitvoerings-/leveringstijd en risico

 1. Door Mulder-Mazda verstrekte informatie betreffende te leveren Auto’s, onderdelen en accessoires daaronder mede begrepen, en diensten, zoals blijkt uit bijvoorbeeld modellen, brochures, catalogi, prijslijsten, advertenties en dergelijke wordt uitsluitend als leidraad verschaft. Dergelijke gegevens zijn voor Mulder-Mazda niet bindend.
 2. De (af)levering van Auto’s, onderdelen en accessoires alsmede door Mulder-Mazda te verlenen diensten, de bepalingen omtrent de kosten van (af)levering en de overgang van het risico geschieden af plaats van feitelijke vestiging van Mulder-Mazda, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Indien verzending van een zaak wordt overeengekomen, geschiedt verzending voor risico van Afnemer.
 3. Tenzij in de Overeenkomst anders overeengekomen, gaat het risico van de gekochte Auto, onderdeel of accessoire op de Afnemer over op het moment waarop het gekochte het bedrijf van Mulder-Mazda verlaat. Het risico van door Mulder-Mazda ter reparatie of anderszins onder zijn beheer aanvaarde zaken blijft bij Afnemer berusten, behoudens ingeval van opzet of bewuste roekeloosheid van Mulder-Mazda en/of van haar tot de directie of bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten. Zie pagina 388 van boek Algemene Voorwaarden / bespreking artikel 1 in het boek contract en commentaar.
 4. Afnemer is verplicht een gekochte, gerepareerde/onderhouden of ter expertise aan Mulder-Mazda ter beschikking gestelde Auto binnen 3 dagen, nadat Afnemer bericht heeft ontvangen dat de Auto kan worden afgehaald, bij Mulder-Mazda af te halen. Indien Afnemer niet aan deze verplichting voldoet, is de Auto vanaf het verstrijken van voornoemde termijn voor rekening en risico van Afnemer. Mulder-Mazda is alsdan gerechtigd alle daarmee verband houdende kosten, zoals onder meer redelijke stallingskosten en kosten van vervoer bij Afnemer in rekening te brengen.
 5. Indien een termijn van uitvoering of levering is overeengekomen, is deze gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst geldende omstandigheden en een tijdige aanlevering door Afnemer van de voor de uitvoering of levering benodigde gegevens. Indien een termijn van uitvoering of levering niet uitdrukkelijk is overeengekomen, geldt een redelijke termijn, te rekenen vanaf het moment van totstandkoming van de Overeenkomst.
 6. Mulder-Mazda zal een eventuele overeengekomen uitvoerings- of leveringstermijn zoveel mogelijk in acht nemen. De door Mulder-Mazda opgegeven termijn is echter niet fataal. Het enkele verstrijken van die termijn levert geen verzuim op. Mulder-Mazda zal eerst in verzuim zijn na ontvangst van een schriftelijke ingebrekestelling waarin Mulder-Mazda een redelijke termijn van tenminste vier weken wordt gegund om alsnog aan haar leveringsverplichting te voldoen. Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Mulder-Mazda en/of van haar tot de directie of bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten, is Mulder-Mazda niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het overschrijden van de uitvoerings- of leveringstermijn.
 7. Mulder-Mazda heeft te allen tijde het recht in gedeelten te presteren, welke deelprestaties Mulder-Mazda steeds gerechtigd is afzonderlijk te factureren.
 8. Indien en voor zover een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, is Mulder-Mazda gerechtigd bij de uitvoering van een Overeenkomst derden in te schakelen.

 

Eigendomsvoorbehoud, risico-overgang, regres- en retentierecht

 1. De eigendom van de door Mulder-Mazda geleverde Auto’s, onderdelen, materialen en accessoires gaat, niettegenstaande de (feitelijke) aflevering, pas over op Afnemer, nadat deze alle vorderingen van Mulder-Mazda betreffende de tegenprestatie voor door Mulder-Mazda aan Afnemer krachtens Overeenkomst geleverde of te leveren zaken of krachtens een zodanige Overeenkomst (tevens) ten behoeve van Afnemer verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede alle vorderingen van Mulder-Mazda wegens het tekortschieten in de nakoming van zodanige Overeenkomsten, heeft voldaan.
 2. Afnemer is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud (af)geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid, als herkenbaar eigendom van Mulder-Mazda en in overeenstemming met de ter zake door Mulder-Mazda verstrekte richtlijnen te bewaren en hieraan op kosten van Afnemer onderhoud te laten plegen. Afnemer is als houder en als berijder van de Auto aansprakelijk. Afnemer is verplicht de zaken voor de duur van het voorbehouden eigendom tegen gebruikelijke risico’s zoals onder meer brand, WA-casco alsmede diefstal te verzekeren. Afnemer verleent Mulder-Mazda bij voorbaat hierbij onherroepelijke volmacht uitkeringen van verzekeringen namens hem in ontvangst te nemen.
 3. Mulder-Mazda is bevoegd om, indien Afnemer niet naar haar genoegen aan de artikel 6.2 bedoelde verzekeringsplicht heeft voldaan, zelf het risico van wettelijke aansprakelijkheid als bedoeld in dat artikel te doen verzekeren. De aldus verschuldigde premie, assurantiebelasting en poliskosten komen ten laste van Afnemer, onverminderd de verplichting van laatstgenoemde Mulder-Mazda in en buiten rechte te vrijwaren tegen en schadeloos te stellen voor elke schade welke te harer laste wordt gebracht als eigenaar of houder van het in lid 1 van dit artikel bedoelde motorvoertuig.
 4. De Afnemer is slechts gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud (af)geleverde zaken aan derden te verkopen of af te leveren, voor zover dit in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van Afnemer noodzakelijk is. Afnemer is niet gerechtigd op deze zaken een recht van pand of andere rechten ten behoeve van derden te vestigen. Afnemer verbindt zich de vorderingen die hij tegen zijn afnemers heeft dan wel zal verkrijgen ter zake van deze zaken niet aan derden te cederen en/of te verpanden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mulder-Mazda. Daarnaast verplicht Afnemer zich -zodra Mulder-Mazda de wens daartoe te kennen geeft- de rechten die hij tegenover zijn afnemers heeft en/of zal verkrijgen aan Mulder-Mazda over te dragen, zulks met alle daaraan verbonden rechten en zekerheden, een en ander tot meerdere zekerheid van de vorderingen, uit welken hoofde dan ook, die Mulder-Mazda jegens Afnemer heeft en/of zal verkrijgen.
 5. Mulder-Mazda aanvaardt na ter beschikkingstelling/verwerking van de (af)geleverde zaken generlei aansprakelijkheid tegenover Afnemer en/of enige derde voor schade, toegebracht aan, met of door deze zaken. Afnemer vrijwaart Mulder-Mazda, en degene(n) voor wie zij wettelijk verantwoordelijk is, tegen en stelt hen schadeloos voor aanspraken van derden terzake van schade en/of kosten, waarvoor zij krachtens het in dit artikel bepaalde geen aansprakelijkheid aanvaardt/aanvaarden. Het bepaalde in artikel 11 van deze Voorwaarden geldt onverkort.
 6. Mulder-Mazda is gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaak terug te nemen indien Afnemer met de nakoming van zijn verplichtingen tekortschiet dan wel Mulder-Mazda  goede grond geeft te vrezen dat Afnemer dit zal gaan doen. Afnemer zal alsdan worden gecrediteerd voor de marktwaarde van deze zaak. De creditering zal nooit hoger zijn dan de oorspronkelijke koopprijs van de zaak. De kosten van het terugnemen evenals enige vordering van Mulder-Mazda vanwege het tekort schieten door Afnemer in de nakoming van een contractuele verplichting worden op het te crediteren bedrag in mindering gebracht.
 7. Mulder-Mazda kan, naast overige rechten die haar ter beschikking staan, retentierecht uitoefenen op al hetgeen zij van Afnemer onder zich heeft en zulks totdat de prijs van de (af)geleverde zaken of de vergoeding voor door Mulder-Mazda verrichtte werkzaamheden krachtens enige Overeenkomst dan wel krachtens deze Voorwaarden verschuldigd dan wel alle vorderingen van Mulder-Mazda wegens het tekortschieten in de nakoming van zodanige Overeenkomsten, eventueel vermeerderd met schade, rente en kosten, door Afnemer, geheel is/zijn voldaan.
 8. Worden de door Mulder-Mazda (af)geleverde zaken door natrekking dan wel op enige andere rechtsgrond eigendom van Afnemer of enige derde(n), terwijl betaling, als bedoeld in artikel 6.1, niet of niet volledig heeft plaatsgehad, dan geldt dat ten behoeve van Mulder-Mazda op haar verzoek een stil pandrecht wordt verstrekt op de zaken en/of op hetgeen waarvan de zaken deel uitmaken.
 9. Indien en zolang Mulder-Mazda eigenaar van de (af)geleverde zaken is, zal Afnemer Mulder-Mazda onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer de zaken in beslag worden genomen c.q. in beslag dreigen te worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (een deel van) de zaken dan wel wanneer de belangen van Mulder-Mazda als eigenaar van de zaken dreigen te worden geschaad. Voorts zal Afnemer Mulder-Mazda op eerste verzoek van Mulder-Mazda meedelen waar de zaken zich bevinden.
 10. Door zaken in de macht te brengen (of te doen brengen) van Mulder-Mazda, vestigt Afnemer op deze zaken een vuistpandrecht tot zekerheid van al hetgeen Afnemer aan Mulder-Mazda verschuldigd zal zijn, uit welken hoofde dan ook, zoals onder meer vorderingen die bestaan tot het moment dat een Overeenkomst volledig zal zijn afgewikkeld. Mulder-Mazda is gerechtigd als pandhouder een vuistpand om te zetten in een bezitloos pandrecht. De Overeenkomst zal in dat geval -samen met een exemplaar van deze algemene voorwaarden- als onderhandse akte worden geregistreerd.
 11. Indien een derde te goeder trouw de eigendom van de nog niet door Afnemer aan Mulder-Mazda betaalde zaken heeft gekregen en deze derde de verschuldigde koopsom nog niet aan Afnemer heeft voldaan, verbindt Afnemer zich nu reeds voor alsdan een bezitloos pandrecht voor te behouden en op eerste verzoek van Mulder-Mazda te vestigen op de vordering die Afnemer op deze derde heeft.

 

Inspectie en tekortkomingen

 1. Afnemer dient geleverde Auto’s, onderdelen en accessoires daaronder mede begrepen, direct bij (af)levering nauwkeurig te (doen) inspecteren.
 2. Eventuele klachten over zichtbare gebreken, zoals onder meer krassen en deuken, aan door Mulder-Mazda geleverde zaken dienen terstond bij (af)levering aan Mulder-Mazda te worden medegedeeld. Vindt deze mededeling niet plaats, dan vervalt het recht van Afnemer ter zake te reclameren, behoudens door Afnemer te leveren tegenbewijs.
 3. Het recht van de Afnemer zich er op te beroepen dat een (af)geleverde zaak niet aan de Overeenkomst beantwoordt vervalt indien hij Mulder-Mazda niet binnen bekwame tijd, doch in ieder geval binnen twee maanden nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijze had behoren te ontdekken, daarvan schriftelijk in kennis heeft gesteld.

 

Garantie

 1. Alleen indien tijdig en in overeenstemming met deze Voorwaarden is gereclameerd en naar het redelijke oordeel van Mulder-Mazda genoegzaam is aangetoond dat geleverde zaken niet aan de Overeenkomst beantwoorden, heeft Afnemer recht op garantie overeenkomstig het bepaalde in deze Voorwaarden.
 2. Voor leveringen van nieuwe Auto’s -onderdelen, materialen en accessoires daaronder mede begrepen- gelden geen andere garanties dan die welke door de fabrikant, importeur of toeleverancier zijn verleend en zoals vermeld in de aan wederpartij verstrekte garantieformulieren. Zijn geen garantieformulieren verstrekt, dan zal Mulder-Mazda ten aanzien van zaken die door haar van derden zijn betrokken en van werkzaamheden en/of diensten, die in haar opdracht door derden zijn verricht niet tot enige verderstrekkende garantie gehouden zijn dan die, welke Mulder-Mazda van de desbetreffende derde te dien aanzien heeft verkregen.
 3. Garantie op eerder gebruikte Auto’s en andere zaken (occasions, demonstratie- en showmodellen, ruildelen en -onderdelen daaronder mede begrepen) wordt nadrukkelijk uitgesloten, behoudens de garanties voortvloeiende uit de Algemene Voorwaarden Mazda Certified Occasion Label en de Algemene Voorwaarden Mazda Selected Label indien de toepasselijkheid daarvan met Afnemer is overeengekomen.
 4. Mulder-Mazda garandeert op basis van het Service Label de door haar verrichte reparatiewerkzaamheden gedurende een termijn van 24 maanden, te rekenen vanaf de dag van het gereedkomen van de reparatie. De garantie houdt in dat Mulder-Mazda de binnen deze termijn geconstateerde tekortkomingen, mits onverwijld aan haar gemeld, voor eigen rekening in haar eigen werkplaats zal verhelpen. Geen garantie wordt verstrekt op verrichte noodreparaties.
 5. Elke aanspraak van Afnemer op een garantie vervalt indien:
  1. het gebrek of de tekortkoming geringe, in de handel toelaatbaar geachte, of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kleur, finish, maat en gewicht betreft;
  2. het gebrek of de tekortkoming het gevolg is van normale slijtage en geleidelijke achteruitgang, zoals onder meer bekleding en onderdelen welke van tijd tot tijd bij elke auto vervangen moeten worden, zoals: banden, lampjes, remvoeringen en/of remblokken, wisserbladen, zekeringen e.d.;
  3. het gebrek of de tekortkoming het gevolg is van externe factoren, zoals onder meer ongevallen, aanrijdingen, handelingen van derden (vernieling of diefstal), zand, pekel, steenslag, hagel, vogeluitwerpselen, bomensap, storm, brand, overstroming, aardbeving, oorlogssituaties, terrorisme;
  4. de zaak onoordeelkundig of niet conform de voorschriften van Mazda is behandeld, gebruikt of onderhouden, zoals onder meer in geval van het negeren van waarschuwingstekens, overbelasting, deelname aan wedstrijden (race, cross e.d.) of gebruik als lesauto, gebruik van agressieve onderhouds- of schoonmaakmiddelen;
  5. de zaak gedurende de garantietermijn is gerepareerd of in onderhoud is gegeven bij een ander bedrijf dan Mulder-Mazda;
  6. het gebrek of de tekortkoming voortvloeit uit de omstandigheid dat in de Auto onderdelen zijn gemonteerd of onderdelen daarvan zijn gewijzigd op een niet door Mazda goedgekeurde wijze (zoals o.a. motortuning);
  7. de Auto voor bedrijfsmatige verhuur en/of bedrijfsmatig personenvervoer (en/of koeriersdiensten e.d.), inclusief ombouw naar grijs kenteken (taxi, ziekenvervoer, etc.), is of wordt gebruikt.
  8. het gebrek of de tekortkoming onderdelen betreft die volgens de voorschriften van Mazda niet als geschikt zijn aangemerkt voor gebruik;
  9. het gebrek of de tekortkoming onderdelen betreft zoals carrosseriedelen, banden, velgen, wieldoppen, stoelen en banken, stuurwiel, armsteunen (leuningen), pedaalrubbers, deur- en raamrubbers, lak, bumpers, raam-, dak-, deur- en sierlijsten, dakrails, xenon- en gloeilampen, achteruitkijkspiegels, ruiten, cilindersloten, benzinedop/tankklep, casco van het dashboard, ventilatieroosters, (bedienings) handgrepen van het dashboard, (bedienings) handgrepen van portieren en ruiten, asbakken, accu, batterijen van de afstandsbediening/sleutelkaart, koppeling, schokdempers, ruitenwisserbladen, verwarming van de voor- en achterruit, autoradio, het audiomateriaal, de alarmsystemen en de daarbij behorende accessoires, alsmede accessoires zoals o.m. audio-, video, dvd- en navigatieapparatuur, navigatiesystemen en mobiele-communicatie-apparatuur en/of -software;
  10. het een gebrek betreft in brandstofleidingen, filters, carburateur(s), inspuitgedeelten, pompen en tanks ten gevolge van vervuilde of verkeerde brandstof.
  11. de bepalingen van deze Voorwaarden door de Afnemer op toerekenbare wijze niet zijn nageleefd of Afnemer toerekenbaar tekort geschoten is in de nakoming van de Overeenkomst;
  12. de Afnemer ter zake van herstel of vervanging van de schade of het gebrek een wettelijke of contractuele aanspraak heeft jegens een derde;
  13. de schade of het gebrek niet binnen de in artikel 7.3 genoemde termijn bij Mulder-Mazda is gemeld en Mulder-Mazda niet in de gelegenheid is gesteld de schade of het gebrek zelf te herstellen dan wel herstel niet in overleg met Mulder-Mazda geschiedt;
  14. het gebrek of de tekortkoming het gevolg is van enig handelen of nalaten van Afnemer en/of derden.
 6. De door Mulder-Mazda vervangen onderdelen en materialen worden aan Afnemer uitsluitend ter beschikking gesteld indien zulks schriftelijk is overeengekomen. In die gevallen waar zulks niet is overeengekomen worden deze onderdelen en materialen om niet eigendom van Mulder-Mazda.
 7. Reis-, sleep-, transport- en communicatiekosten door Afnemer of enige derde gemaakt voor uitoefening van garantieaanspraken, komen nimmer voor rekening van Mulder-Mazda. Indien de zaken terzake waarvan een beroep op garantie wordt gedaan zich bevinden in een ander land dan het land van vestiging van Mulder-Mazda, is Afnemer verplicht de zaken voor zijn rekening naar Mulder-Mazda te transporteren.
 8. In geval van een aanspraak van Afnemer onder enige garantie is Mulder-Mazda uitsluitend te harer keuze gehouden tot vervanging, aanvulling of reparatie van de geleverde zaak. Door voldoening aan één van de in dit artikel genoemde prestaties zal Mulder-Mazda ter zake haar garantieverplichting volledig zijn gekweten en zal Mulder-Mazda tot geen enkele verdere schadevergoeding zijn gehouden.

 

Betaling

 1. Afnemer dient door Mulder-Mazda per factuur in rekening gebrachte bedragen te voldoen, zonder enige korting of inhouding, door storting of overmaking van het gefactureerde bedrag op de bankrekening van Mulder-Mazda. Betaling dient te geschieden bij (af)levering van de Auto, het onderdeel, materiaal of de accessoire dan wel bij oplevering van de verrichtte diensten, tenzij schriftelijk overeengekomen is dat betaling later geschiedt. In dit laatstbedoelde geval dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. De door de bank aangegeven valutadatum geldt als betaaldatum.
 2. Bezwaren tegen een door Mulder-Mazda verzonden factuur dienen, onverminderd het bepaalde in artikel 7.3, binnen de betalingstermijn schriftelijk ter kennis van Mulder-Mazda te worden gebracht. Indien niet binnen deze termijn bezwaar is gemaakt tegen een factuur, wordt Afnemer geacht met de verzonden factuur in te stemmen. Reclames schorten de betalingsverplichting van Afnemer niet op.
 3. Door het enkele verstrijken van de betalingstermijn is Afnemer zonder aanmaning of ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en is deze gehouden om over het factuurbedrag c.q. het niet, niet volledig dan wel niet-tijdig betaalde gedeelte daarvan, een vertragingsrente te betalen gelijk aan de wettelijke handelsrente over het verschuldigde bedrag vermeerderd met 2% per jaar, te rekenen vanaf 15 dagen na de factuurdatum tot de dag der algehele voldoening.
 4. Alle op de invordering van het verschuldigde voor Mulder-Mazda vallende kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke -kosten van raadslieden daaronder begrepen- komen ten laste van Afnemer. Als tenminste te dezer zake verschuldigd geldt een bedrag van 15% van het factuurbedrag of het restant daarvan, met een minimum van 250 Euro (exclusief B.T.W).
 5. In geval Afnemer in verzuim is met betaling, in de zin van artikel 9.3, is Mulder-Mazda jegens Afnemer gerechtigd de uitvoering van al haar verplichtingen, zowel die uit Overeenkomst als die uit een andere rechtsgrond, op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden.
 6. Indien op enig moment bij Mulder-Mazda twijfel bestaat over de kredietwaardigheid van Afnemer, is Mulder-Mazda gerechtigd, alvorens (verder) te presteren, van Afnemer te vorderen dat vooruitbetaling van – dan wel een aanbetaling op de prijs plaatsvindt, dat levering plaatsvindt onder de in het handelsverkeer gebruikelijke rembourscondities of tegen contante betaling dan wel dat de Afnemer deugdelijke zekerheid (waaronder mede worden begrepen zekerheidsrechten als pand en hypotheek) stelt ter hoogte van het bedrag dat Mulder-Mazda onder de Overeenkomst van Afnemer te vorderen mocht hebben.
 7. Iedere betaling door Afnemer strekt, ongeacht andersluidende aanwijzing van Afnemer, in de eerste plaats in mindering op de door Afnemer aan Mulder-Mazda verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten en/of gerechtelijke kosten en strekt vervolgens ter voldoening van de door Afnemer aan Mulder-Mazda verschuldigde rente(n) en strekt daarna in mindering op de oudst openstaande vordering(en).

 

Overmacht (niet-toerekenbare tekortkoming)

 1. Tekortkomingen van Mulder-Mazda in de uitvoering van een Overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend indien zij te wijten zijn aan overmacht.
 2. Onder overmacht als bedoeld in artikel 10.1 wordt ten dezen verstaan elke van de wil van Mulder-Mazda onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Mulder-Mazda kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien dan wel voorzienbaar was. Onder overmacht worden in ieder geval, maar niet daartoe beperkt, begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, terroristische acties, gijzeling, werkstaking, bedrijfsbezetting, storing in de energievoorziening of bedrijfsstoring van welke aard ook, transportbelemmeringen, vorstverlet, in- en uitvoerverboden, brand, belemmeringen als gevolg van storm, blikseminslag of andere natuurverschijnselen alsmede belemmerende maatregelen van enige overheidsinstantie alsmede elke (andere) omstandigheid waardoor de normale gang in het bedrijf van Mulder-Mazda wordt belemmerd, ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Mulder-Mazda kan worden verlangd. Daarnaast zal Mulder-Mazda zich steeds op overmacht kunnen beroepen indien sprak is van veranderende wetgeving c.q. overheidsmaatregelen, zoals ten aanzien van de fiscale bijtelling, overheidsondersteuning en BPM.
 3. Mulder-Mazda zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachttoestand op de hoogte stellen. In geval van overmacht van Mulder-Mazda heeft Afnemer geen recht op enige (schade)vergoeding.
 4. Indien Mulder-Mazda door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft Mulder-Mazda het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten voor de duur van de overmachtstoestand. Indien Mulder-Mazda haar verplichtingen niet alsnog binnen een termijn van drie maanden na de uitvoeringsdatum nakomt, zijn zowel Mulder-Mazda en Afnemer gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

 

Aansprakelijkheid en Vrijwaring

 1. De aansprakelijkheid van Mulder-Mazda, uit welke hoofde dan ook, is per gebeurtenis, waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt, beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval onder enige door Mulder-Mazda gesloten verzekeringsovereenkomst wordt uitgekeerd. Indien geen uitkering als hiervoor bedoeld plaatsvindt of het voorval niet verzekerd is, is de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid van Mulder-Mazda in ieder geval beperkt tot het totaal van de op grond van de gesloten Overeenkomst door Afnemer betaalde bedragen, exclusief B.T.W., met een maximum van 100.000 Euro, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Mulder-Mazda en/of van haar tot de directie of bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten.
 2. De aansprakelijkheid van Mulder-Mazda is uitgesloten voor gevolgschade en indirecte schade, van welke aard dan ook, waaronder mede begrepen bedrijfsschade, vertragingsschade (anders dan wettelijke rente), schade wegens waardevermindering, gederfd genot, gederfde winst, of geleden verlies, schade in verband met kosten van vervangend vervoer of huur- en leasekosten, schade aan (goederen van) derden, ladingschade en persoonlijke of immateriële schade.Voorts is Mulder-Mazda nimmer aansprakelijk voor schade waarbij een beroep kan worden gedaan op garantie dan wel op enige vorm van verzekering.
 3. Afnemer dient Mulder-Mazda schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake vergoeding van schade, kosten, interessen en/of verliezen met betrekking tot door Mulder-Mazda geleverde zaken, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Mulder-Mazda en/of van haar tot de directie of bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten.

 

Ontbinding

 1. Mulder-Mazda is gerechtigd alle nog niet afgewikkelde Overeenkomsten met Afnemer en de direct daarmee samenhangende Overeenkomsten, zonder (nadere) ingebrekestelling en met onmiddellijke ingang, geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:
  1. Afnemer surséance van betaling aanvraagt of verkrijgt;
  2. Afnemer zijn faillissement aanvraagt of failliet wordt verklaard;
  3. Afnemer een verzoek indient tot toepassing van de schuldsanering in het kader van de Wet
  4. Schuldsanering Natuurlijke Personen;
  5. Afnemer ontbonden wordt, ophoudt te bestaan dan wel zijn onderneming staakt;
  6. door uitgifte, eigendomsoverdracht of andere eigendomsovergang van aandelen, anders dan door overlijden, dan wel door overgang van stemrecht op aandelen of anderszins de zeggenschap over de onderneming van Afnemer door middel van fusie in de zin van het S.E.R.-besluit Fusiegedragsregels 2015, ongeacht of die gedragsregels op het betreffende geval van toepassing zijn,  direct of indirect, bij anderen komt te berusten;
  7. Afnemer onder curatele of bewind wordt gesteld of anderszins handelingsonbekwaam wordt;
  8. Afnemer overlijdt;
  9. op het gehele of een belangrijk gedeelte van het vermogen van Afnemer executoriaal beslag wordt gelegd;
  10. zich enige andere omstandigheid voordoet welke een vergelijkbaar effect heeft als één of meer van de overige in dit artikel bedoelde omstandigheden;
  11. Afnemer toerekenbaar tekortkomt in de nakoming van de Overeenkomst en deze tekortkoming door Afnemer niet binnen veertien dagen na daartoe in gebreke te zijn gesteld wordt hersteld.
 2. Het in artikel 12.1 bepaalde geldt onverminderd overige rechten van Mulder-Mazda onder welke Overeenkomst dan ook met Afnemer, alsmede andere rechten van Mulder-Mazda op grond van deze Voorwaarden dan wel de wet, en zonder dat Mulder-Mazda tot enige schadevergoeding is gehouden. Indien en voor zover Mulder-Mazda aanspraak maakt op vergoeding van schade zal daaronder in ieder geval zijn begrepen gederfde winst.
 3. Afnemer verplicht zich om Mulder-Mazda bij het ontstaan van een in artikel 12.1 genoemde omstandigheid onverwijld in kennis te stellen en de eventuele curator, bewindvoerder of beslagleggende deurwaarder zonder uitstel in te lichten over het eigendomsvoorbehoud, genoemd in artikel 6.1 van deze Voorwaarden, en de krachtens de Overeenkomst op Afnemer rustende verplichtingen respectievelijk aan Mulder-Mazda toekomende rechten.
 4. Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in artikel 12.1 zijn alle vorderingen van Mulder-Mazda op Afnemer onmiddellijk en in het geheel opeisbaar, onverminderd de overige aan Mulder-Mazda toekomende rechten op grond van de Overeenkomst, deze Voorwaarden dan wel de wet.

 

Inruil

 1. Indien Afnemer bij koop van een Auto, met inruil van een ander motorvoertuig, in afwachting van de aflevering van de gekochte Auto, het in te ruilen motorvoertuig blijft gebruiken en/of doet gebruiken, wordt laatstbedoeld motorvoertuig eerst eigendom van Mulder-Mazda nadat de feitelijke aflevering daarvan aan Mulder-Mazda heeft plaatsgehad en deze aflevering door haar is aanvaard.
 2. Tijdens de in artikel 13.1 genoemde gebruiksperiode zijn alle risico’s verbonden aan het motorvoertuig en het gebruik daarvan voor rekening van Afnemer. Kosten in deze periode ontstaan of veroorzaakt, die voor onderhoud, verzekering, belasting en reparatie daaronder begrepen, zijn evenals verlies en diefstal van het motorvoertuig, voor rekening en risico van Afnemer, die zich daarnaast verbindt om als een goede beheerder voor het in te ruilen auto motorvoertuig zorg te dragen.
 3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Afnemer jegens Mulder-Mazda dat een of meerdere eventuele door hem in te ruilen zaken vrij zijn van rechten en aanspraken van derden, schadevrij zijn, in deugdelijke en verkeersveilige staat verkeren en dat met die zaak of zaken niet gemanipuleerd is, zoals bijvoorbeeld met betrekking tot de kilometrage en voorts garandeert hij Mulder-Mazda in het algemeen dat hij niet bekend is met feiten of omstandigheden die betrekking hebben op de in te ruilen zaak of zaken waarvan hij vermoedt dan wel weet of behoort te weten dat die van belang (kunnen) zijn voor Mulder-Mazda die daarvan onkundig is (gebleven).
 4. Indien naar het oordeel van Mulder-Mazda het in te ruilen motorvoertuig niet meer of niet meer geheel in dezelfde staat verkeert als op het moment van het tot stand komen van de ruilovereenkomst, heeft Mulder-Mazda het recht inruil op de overeengekomen voorwaarden te weigeren en naar haar keuze, voldoening van de overeengekomen koopprijs ten aanzien van de gekochte Auto te verlangen zonder tot inruil gehouden te zijn, dan wel het in te ruilen motorvoertuig opnieuw te (doen) taxeren en de dan vastgestelde waarde voor partijen bindend als inruilprijs aan te merken.
 5. Verborgen gebreken aan of in het in te ruilen motorvoertuig, welke door Mulder-Mazda in redelijkheid eerst konden worden vastgesteld nadat de inruil feitelijk heeft plaatsgehad, doch welke naar redelijke waarschijnlijkheid reeds aanwezig waren ten tijde van het sluiten van de ruilovereenkomst, gelden, indien en voor zover deze verborgen gebreken tot objectieve waardevermindering van het motorvoertuig leiden, als schade voor Mulder-Mazda welke door Afnemer behoort te worden vergoed.
 6. Afnemer kan tot aan de levering van de gekochte Auto bepalen of hij het motorvoertuig wel of niet inruilt. In het geval Afnemer er voor kiest alsnog niet in te ruilen, dan eindigt de ruilovereenkomst met onmiddellijke ingang. Mulder-Mazda verlangt in dat geval voldoening van de volledige overeengekomen koopprijs ten aanzien van de gekochte Auto. Kiest Afnemer er op het moment van levering van de gekochte Auto voor het motorvoertuig alsnog niet in te ruilen, dan wordt de gekochte Auto pas afgeleverd nadat Afnemer de restant koopprijs, die eerder vanwege de inruil niet verschuldigd zou zijn, aan Mulder Mazda heeft voldaan.

 

Reparatie- en onderhoud

  1. Bij de uitvoering van reparatie-, revisie-, montage- en/of onderhoudswerkzaamheden, worden door Mulder-Mazda uitsluitend nieuwe onderdelen en nieuwe materialen geplaatst, respectievelijk verwerkt, alles tenzij nadrukkelijk anders tussen partijen overeengekomen dan wel gebruik door Mulder-Mazda van een ruilonderdeel in de branche gebruikelijk is.
  1. Eventuele vervangen onderdelen worden na uitvoering van de Overeenkomst eigendom van Mulder-Mazda, zonder dat Afnemer aanspraak kan maken op enigerlei vergoeding.
  1. Bij wijziging van de uitvoering door de fabrikant of de importeur van voor reparatie, revisie, montage en/of onderhoud door Mulder-Mazda te gebruiken onderdelen of materialen, behoudt Mulder-Mazda zich het recht voor om van de met Afnemer overeengekomen onderdelen of materialen, de gewijzigde uitvoering te leveren, dan wel een vervangend product van ander fabrikaat, mits deze verondersteld mogen worden aan dezelfde technische specificaties te voldoen als het overeengekomene.

 

(Schade)taxatie

In het geval van een (schade)taxatie of andere expertiseopdracht worden de werkelijk gemaakte kosten ter zake van onderzoek, begroting en/of andere voor de uitvoering benodigde werkzaamheden en/of diensten aan Afnemer in rekening gebracht. De kosten worden door partijen schriftelijk overeengekomen, bij gebreke waarvan in redelijkheid vast te stellen expertisekosten verschuldigd zijn, met een minimum van 250 Euro (exclusief B.T.W.).

 

Overige bepalingen

  1. Het is Afnemer niet toegestaan zijn rechten en/of verplichtingen uit enige Overeenkomst en/of deze Voorwaarden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mulder-Mazda aan een derde over te dragen. Mulder-Mazda is te allen tijde gerechtigd haar rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst en/of deze Voorwaarden aan een derde over te dragen, zonder dat voorafgaande schriftelijk toestemming van Afnemer nodig is.
  1. Indien Afnemer domicilie heeft buiten Nederland geldt voor de uitvoering van de Overeenkomst dat Afnemer domicilie kiest ten kantore van de Nederlandse vestiging van Afnemer of bij gebreke daarvan ten kantore van Mulder-Mazda.

 

Privacy

 1. De persoonsgegevens van Afnemer vermeld in de Overeenkomst worden door Mulder-Mazda verwerkt overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens/de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 2. Aan de hand van de in lid 1 van dit artikel genoemde verwerking kan Mulder-Mazda:
  • de Overeenkomst uitvoeren en haar garantieverplichtingen jegens Afnemer nakomen;
  • Afnemer een optimale service verlenen;
  • Afnemer in geval van een gerechtvaardigd belang tijdig voorzien van actuele productinformatie
 3. en Afnemer gepersonaliseerde aanbiedingen doen.

 4. De autogegevens worden opgenomen in het tellerstandenregister van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), in welk register afgelezen kilometerstanden worden geregistreerd om fraude met kilometertellers te voorkomen.
 5. Tegen verwerking van persoonsgegevens in de zin van de wet ten behoeve van direct mailing wordt het eventueel door Afnemer bij Mulder-Mazda aan te tekenen verzet gehonoreerd.

 

Toepasselijk Recht, Bevoegde Rechter

 1. Op deze Voorwaarden en elke rechtsverhouding tussen Mulder-Mazda en Afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit deze Voorwaarden, enige Overeenkomst of andere rechtsverhouding tussen Mulder-Mazda en Afnemer zullen in eerste aanleg exclusief worden beslecht door de Rechtbank Rotterdam.
 3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.